James Vương | MMA Global

James Vương

James Vương
Chief Executive Officer
Project Lara

Ông James tham gia là thành viên Ban Giám Đốc của WebTreTho (WTT) từ năm 2010, và tham gia và ban điều hành từ giữa năm 2012. Trước khi nắm giữ vị trí chủ chốt ở WTT, Ông là Phó Tổng GIám D(ốc IDG Ventures Việt Nam, và có 6 năm kinh nghiệm đầu tư tại thị trường Việt Nam và Đông Nam Á; Ông cũng từng là thành viên của năm Ban Giám Đốc và một số Board Observers khác. Ngoài ra, Ông James có kinh nghiệm dầy dạn tại các vị trí công nghệ và trong việc quản lý các sản phẩm ở Silicon Valley. Từ đó, Ông đồng sáng lập Launch, cộng đồng quy tụ doanh nhân công nghệ lớn nhất Việt Nam.

Năm 1997, Ông James tốt nghiệp Cử nhân Khoa Học ở EECS, UC Berkeley. Đến 2006, Ông tiếp tục tốt nghiệp bằng MBA từ trường Berkeley Hass School of Business với một chứng chỉ Entrepreneurship và một chứng chỉ Management of Technology.