Credits

Sheng-chun Lin, Director of Business Operations, TenMax Ad Tech Lab
Wei-yi Chiang, Manager of Global Business Operations, TenMax Ad Tech Lab
Vu Thanh Chi Ha, Assistant Business Operations Manager, TenMax Ad Tech Lab
Ming-ru Hsieh, Marketing Intern, TenMax Ad Tech Lab
Cai-ying Lin, Assistant Business Operations Manager, TenMax Ad Tech Lab
Da Giang Ngo, Sales Manager, TenMax Ad Tech Lab