Credits

Arvind Gupta, Mr., Bharatiya Janata Party (BJP)
Vikram Raichura, Mr., VivaConnect Pvt. Ltd.